פירוש המוסר

מהו מוסר השכל:

מוסר הוא מכלול של נורמות, ערכים ואמונות קיימות ומקובלות בחברה המשמשות מודל התנהגות והערכה לקביעת מה נכון או לא נכון.

כנושא מחקר, הוא מתמקד בניתוח ברמות שונות (פילוסופיות ותרבותיות, בין היתר) של מושגים כמו טוב ורע הקשורים להתנהגות אנושית בתוך חברה.

מוסר הוא גם מצב נפשי של אדם או קבוצת אנשים. בדרך כלל משתמשים בו עם משמעות חיובית של עידוד או ביטחון ביכולות להשיג מטרה, אם כי יכולה להיות לה גם משמעות שלילית, למשל, מורל נמוך.

כתואר תואר, מוסר פירושו שמשהו שייך או שהוא יחסית למה שנחשב טוב ברמה החברתית. באופן כללי וכללי, מוסר מצביע על כך שמשהו נכון, מקובל או טוב ביחס להתנהגותו של האדם. ההיפך הוא לא מוסרי.

הוא גם מצביע על כך שמשהו אינו מגיב לסדר החוק, אלא שייך לתפיסה רחבה יותר הקשורה לערכי האדם בתוך החברה, כגון חובה ואחריות מוסרית.

מילה זו באה מלטינית מוראליס, נגזר מהמונח הלטיני אנו מתים שפירושו 'מנהג'.

Unmoral הוא גם סוג של עץ במשפחת Moraceae.

ראה גם:

  • לֹא מוּסָרִי.
  • המותאם אישית.
  • דוגמאות לנורמות מוסריות

מוסרית ומוסרית

אתיקה ומוסר הם מושגים הקשורים זה בזה למרות שאין להם את אותה משמעות. באופן כללי, ניתן לומר שהמוסר מבוסס על הנורמות, העקרונות וההערכות שנקבעו בתוך חברה, ואילו האתיקה כוללת מחקר רחב יותר, המבוסס על ניתוח מוסרי תיאורטי, מדעי ורציונלי.

ראה גם אתיקה ומוסר.

נזק מוסרי

המונח נזק מוסרי תואם את החוק ומשמעותו אובדן, פגיעה או פגיעה שנגרם לאדם הפוגע ברכושו, בזכויותיו או באינטרסים שלו, הנגרמים עקב פעולה או מחדל של אדם אחר או ישות שאינם ניתנים לתיקון. הם יכולים להשפיע על נושאים הקשורים בכבודו וברגשותיו של אדם ובמוניטין שלו.

להבדיל מנזק קניין, נזק לא ממוני מרמז על כך שיש אובדן שאינו ניתן לתיקון באמצעים אחרים, אם כי ניתן לפצות אותו בדרך כלשהי, כמו למשל כלכלית.

ראה גם פגיעה.

שיפוט מוסרי

שיפוט מוסרי הוא הערכה מוסרית המבוצעת על ידי אדם או קבוצה השופטת התנהגות או פעולה המבוססת על שיקולים משלהם מה נכון ומה לא נכון, מה נכון ומה לא נכון.

none:  דת-ורוחניות מַדָע אמירות ושלי